دوشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1384
قهرمان !

همین پیش پات

Roger Federer

 مرد اول

تنیس دنیا باز هم عنوان نخست

 مسابقات 

US open 

رو ازان خود کرد

    roger federer

چه لحظه ی لذت بخشیه چقـــــــــدر

انرژی + تو اون لحظه شلیک میشه.

خودتو بذار بجای

Roger .

وای اون لحظه

 ادم می بینه که ااااااون همه زحمت
 
عجب نتیجه ی قشنگی میده و

خستگی از تنش میره

شاید تو هم مثه من کنکوری باشی یا

 در حال تلاش برای یه امتحان باشی

هر جور فکر میکنم میبینم چشیدن
 
طعم لحظه ی پیروزی می ارزه به

ســـالها زحمت

مگه اینا که عکساشون تو روزنامه

 چاپ میشه که تو هر زمینه ای مقام

 می ارن شاخ و دم دارن؟

هیشکس از من و تو لایقتر نیس که

قهرمان باشه.

 در همـــــه ی ابعاد زندگیمون

حقمونه که قهرمان باشیم اگه غیر
 
ازین فکر کنی خودتو محکوم به

شکست کردی.

هی !!! قهرمان !  تو که نمی خوای

(( ناگهان خیلی زود دیرت بشه؟ ))


پاشو که فرصتا منتظرتن...