دوشنبه 12 شهریور‌ماه سال 1386
حیف !

حیف از اشکهایی که ریخت

آن زمان که تو اشکهایم را

تظاهر می پنداشتی!